Gizlilik Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

Kullanım Sözleşmesi

http://www.rumiser.com/ internet sitesini ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Sözleşmesi”ni okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Sözleşmesi”nde belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen http://www.rumiser.com/’yi kullanmaktan vazgeçiniz.

 1. Tanımlar

Rumiser: RUMI-SER AR-GE TARIM HAYVANCILIK YEM YAT.DAN.MADEN. AS
Kullanıcı: İnternet yoluyla veya mobil olarak http://www.rumiser.com/ hizmetine erişen, bilgilerini kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. 
Site: http://www.rumiser.com/ isimli alan adından, bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve mobil platformdaki varlığı. 
http://www.rumiser.com/ Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcı’ların Kullanım Koşulları’nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, RUMİSER tarafından Site İçerisinde ortaya konulan uygulamalar.

 1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeye atıfta bulunan sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (RUMİSER E-Satış Kişisel Bilgi Gizliliği Politikası) oluşan işbu Kullanım Sözleşmesi ile Siteden işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde Hizmetlerden yararlanan Kullanıcı’lar ile RUMİSER arasında Kullanıcı’nın üye olmaya elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul yürürlüğe girmiştir.

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanım Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanım Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanım kurallarını ve Hizmet’lere ilişkin olarak RUMİSER tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Kullanıcı ve Hizmet Kullanımı Şartları

Kullanıcı, Site’nin ilgili bölümünden veya Site’deki ürünlere yorum yapmak için, üye olmak isteye kişi tarafından Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve RUMİSER tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunmaz.

5.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, taahhüt ve beyan eder. Akis takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcı’yı bağlayacaktır.
 2. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anlağını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, Site’deki Hizmet’leri ticari kar elde etmek için kullanamaz.
 4. Kullanıcı,
  1. Yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya
  2. Diğer Kullanıcı’lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında veya
  3. RUMİSER’ın kendi haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğunda RUMİSER’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple RUMİSER’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcı’ların Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme girş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden RUMİSER’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 6. RUMİSER, Site’nin virüs vb. amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanları dahilinde tedbir alır. Bu durum, RUMİSER’ın Site’nin kullanımı/erişimi sonucu Kullanıcı’ya herhangi bir zarar gelmesinin önlendiği anlamına gelmez. Site’nin kullanımına ilişkin nihai güvenlik tedbirleri Kullanıcı tarafından alınır ve Kullanıcı Site’ye girmesi ve Hizmeteleri kullanması nedeniyle, kendi yazılımında, işletim sisteminde ve Site’ye erişimde kullandığı donanımda oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Kullanıcı’lar, RUMİSER’ın yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 8. RUMİSER, Kullanıcı’ların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklik ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmet’ler de sunabilir.
 9. Taraflar, RUMİSER’ın tuttuğu bütün bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. Maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan ederler.
 10. RUMİSER’ın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, RUMİSER ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Site ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. RUMİSER, Kullanıcının Kullanım Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 11. RUMİSER, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Kullanıcı’lar ve Site’yi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. RUMİSER, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
 12. Kullanıcı’lar, başkalarının Site Hizmet’lerinden faydalanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı (spam, virüs, Truva atı vb.) faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.
 13. Site’de Kullanıcı’lar tarafıdan beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Kullanıcı’ların kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Site’de yayımlanmış olması, RUMİSER tarafından kabul edildiği, desteklendiği vb. şekillerde bağlayıcılığı yoktur.
 14. RUMİSER, Kullanıcı’lar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site’nin işleyişine ve/veya Kullanım Sözleşmesi’ne ve/veya Site’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı, kamu düzenini bozucu, başkalarını rahatsız ve taciz edici, mevcut mevzuata aykırı, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz eden ve RUMİSER tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; RUMİSER, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı olarak uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
 15. RUMİSER, Site’de yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki, tarihsel, bilimsel vb. değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 16. Kullanıcı Site’ye üye olarak RUMİSER tarafından Sitenin bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder.
 17. Kullanıcı, Site’ye erişmesiyle kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer uygulamaların sunulmasına izin verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.
 18. Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Site’den bilgi çekmek, Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılma, Site’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “Site”ye erişim sağlanmaya çalışma, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması yasaktır.
 1. Fikri Mülkiyet Hakları
 1. Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (Bundan böyle “http://www.rumiser.com/’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak anılacaktır) RUMİSER’a aittir ve/veya RUMİSER tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Hizmet’leri, RUMİSER bilgilerini ve http://www.rumiser.com/’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmet’lere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçünü kişilerin ve RUMİSER’ın uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı RUMİSER’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcı’lar, http://www.rumiser.com/’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
 2. RUMİSER’ın, Hizmet’leri, bilgileri, http://www.rumiser.com/Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ı, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
 3. http://www.rumiser.com/ markası tescilli marka olup her türlü kullanımı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.
 4. Site’ye herhangi tür fotoğraf, metin, video vb. içeriklerinin fikri mülkiyet haklarının RUMİSER’a devredildiğini Kullanıcı kabul eder. Kullanıcı’nın üyeliği sona ererse, eğer RUMİSER bu içerikleri herhangi bir yerde kullanmadıysa, bu hakların devri iptal olur.
 1. Üyelik, Kayıt ve Hesap Güvenliği
 1. RUMİSER, her durumda ilgili mevzuat uyarınca Kullanıcı’ların gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yine ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi için kayıt altına alır ve saklar.
 2. RUMİSER, Site’ye üye olanların bilgilerini yedekleyebilir. Bu nedenle, herhangi bir sebeple Üyeliği son bulan Kullanıcı’nın bilgileri bu yedeklerde makul bir süre kalabileceğini Kullanıcı kabul eder.
 3. Kullanıcı’nın, Site’ye Üye olurken vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumludur. RUMİSER bu bilgilerin doğruluğu çeşitli yöntemlerle kontrol etme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle RUMİSER’ın uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini Kullanıcı kabul, taahhüt ve beyan eder.
 4. Kullanıcı’nın Site’deki iletişim bilgilerinin doğru ve güncel kalmasından sorumludur.
 5. Kullanıcı, Site Üyelik Şifresi’nin gizliliğinden ve güvenliğinden sorumludur.
 6. Site’deki Hizmet’leri kullanarak ya da Site’ye erişerek, RUMİSER’ın “RUMİSER E-Satış Kişisel Bilgi Gizliliği Politikası”na uygun olarak Site’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile bunlarla sınırlı kalmamak üzere farklı amaçlara yönelik yasal mevzuat çerçevesinde Kullanıcı’ların İnternet Servis sağlayıcının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, işlem zamanı, Site içerisinde erişilen sayfalar, domain tipi, Site’ye erişimde kullanılan tarayıcı ve platform tipi vb. ile kullanılan Hizmet’lere ilişkin içerik ve bilgi toplamasına Kullanıcı izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. RUMİSER, bu bilgileri ve içerikleri, kişisel bilgi içermeyecek şekilde üçüncü kişiler ile Kullanıcı’nın izni olmaksızın paylaşabilir.
 7. RUMİSER, Site Hizmet’leri kapsamında Kullanıcı’lar tarafından belirtilen özel tercih ve ilgi alanlarına yönelik bilgileri kaydedebilir, bunları veri işleme ve istatistik araçları ile analiz edebilir.
 1. Sözleşme Değişiklikleri

RUMİSER, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, http://www.rumiser.com/, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, http://www.rumiser.com/için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için RUMİSER’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve RUMİSER’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halline, Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanım Sözleşmesi, süresi olarak düzenlenmiştir. http://www.rumiser.com/ herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. http://www.rumiser.com, Kullanıcı’ların işbu Kullanım Sözleşmesi’nin ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, RUMİSER’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır,

 1. Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 2. Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri görsel ve işitsel imgeleri dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi
 3. Kullanıcı’nın diğer Kullanıcı ve/veya Kullanıcı’ların ve/veya içinci kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması.